Tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT
8594 lượt
Tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT 

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 4475/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020.

BHYT 181115.jpg

Ảnh minh họa


Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế (đơn vị chủ trì) và các Sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố: xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chỉ tiêu BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT hằng năm, 05 năm, trong đó, đề xuất các giải pháp cho nhóm đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là đối tượng thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng thuộc vùng huyện đảo, xã đảo; đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo (hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo từ ngân sách địa phương); hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình..; Rà soát, tổng hợp và kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng); Đối tượng học sinh, sinh viên: ngoài hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm từ 10% mức đóng BHYT trở lên và giao chỉ tiêu đến hết năm 2016 đạt 100% tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên.


Với đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: trên cơ sở đặc điểm của từng địa phương, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từng cấp huyện, xã và gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. Phấn đấu mỗi năm tăng từ 20%-25% số người thuộc đối tượng hộ gia đình chưa tham gia BHYT. Huy động, vận động các nhà hảo tâm hoặc từ ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT.


BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin cơ bản về chính sách BHXH, BHYT như nơi tham gia, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi hưởng…; Cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm người tham gia và địa điểm thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT …đến từng hộ gia đình; treo băng rôn, khẩu hiệu tại những vị trí đông người qua lại, khẩu hiệu đơn giản, dễ hiểu, ấn tượng, đi sâu vào tiềm thức nhân dân.


Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức, củng cố đại lý thu trên địa bàn xã để tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Tổ chức nhiều đại lý thu trên địa bàn để tạo tính cạnh tranh khi phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Các điểm thu, đại lý thu phải có biển hiệu, treo ở những nơi dễ nhận biết, bảo đảm nhân dân dễ biết và đến giao dịch.


Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Tham mưu UBND tỉnh, thành phố đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị, nhà trường và UBND các cấp; định kỳ 06 tháng tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện BHYT trên địa bàn và báo cáo BHXH Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                                                      Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn