BHXH tỉnh Lạng Sơn đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2015
7105 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2015


Trong năm 2015 việc triển khai công tác thu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; BHXH Việt Nam; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết ngày 31/12/2015 số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh là 1.088.520 triệu đồng. đạt 101,92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tỷ lệ các đơn vị sử dụng lao động nợ bằng 1,8% kế hoạch thu. Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2015, đặc biệt một số đơn vị làm tốt, đạt và vượt chỉ tiêu thu đề ra như: Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn đạt 105,7%, Phòng Thu đạt 103,9%, Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng đạt 102,5%, Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng đạt 101,5%. Đây chính là kết quả phản ánh sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng BHXH tỉnh Lạng Sơn trong năm 2015, đồng thời còn là động lực to lớn giúp cán bộ toàn ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch công tác trong thời gian tới./.

                                                                                                  Phạm Hoa, BHXH tỉnh Lạng Sơn