BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
4160 lượt
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 

Chiều ngày 29/01/2016, tại Hà Nội, cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc (TGĐ) Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Toàn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo cùng toàn thể đại biểu là công chức, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH Việt Nam.

HN CBCC 290116.jpg

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị.


Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có những chuyển biến tích cực so với năm 2014, tuy nhiên vẫn còn một số  khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng. Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của Ngành.


Nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, trong năm 2015, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ngành trong việc tham gia với các Bộ, Ngành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 01 Nghị định, 07 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; 03 Nghị định, 02 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH (sửa đổi); thiết kế, bổ sung một số tội danh về BHXH, BHYT và Bộ Luật Hình sự (sửa đổi),… Ngoài ra, trong năm, các đơn vị đã nghiên cứu, tham gia hoàn thiện 168 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Ngành gửi xin ý kiến.


Đặc biệt, để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số quy định liên quan đến hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành như: Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Quyết định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính của BHXH Việt Nam; Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT,…


Việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Ngành luôn được BHXH Việt Nam quan tâm và tập trung chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đã chủ động kịp thời nắm bắt, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn địa phương thực hiện. Do đó, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng mạnh, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT. Đến 31/12/2015, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 70,2 triệu người, tăng 4,46 triệu người (6,8%) so với năm 2014, trong đó, tham gia BHYT là 70 triệu người, chiếm 76,52% dân số, vượt 1,52% so với tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 216.576,9 tỷ đồng, đạt 106,2% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 18.849,3 tỷ đồng (9,5%) so với năm 2014. Chế độ, chính sách BHXH cho người lao động được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa. Đến 31/12/2015, toàn Ngành giải quyết chế độ BHXH cho 8.028.792 lượt người (chưa bao gồm đối tượng do lực lượng vũ trang giải quyết), tăng 812.611 lượt người (11%) so với năm 2014; phối hợp giải quyết cho 530.122 người hưởng chế độ BH thất nghiệp, tăng 15.268 người (3%) so với năm 2014. Công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT được tập trung cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng quản lý, tăng khả năng giám sát, kiểm soát như: giám định tập trung theo tỷ lệ, xây dựng quy trình giám định BHYT mới, thí điểm liên thông dữ liệu và giám định thanh toán BHYT,… việc đấu thầu mua thuốc, quản lý giá thuốc, danh mục thuốc BHYT được BHXH các địa phương thực hiện đầy đủ theo quy định. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân được đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho người hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Trong năm, toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền là 202.126,2 tỷ đồng (tăng 12,2% so với năm 2014).


Công tác cải cách hành chính trong năm 2015 được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu củaNghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực quốc gia. Với việc tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, đơn giản hóa thủ tục và các chỉ tiêu, biểu mẫu thực hiện chế độ BHXH, BHYT; triển khai giao dịch điện tử, thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp,... công tác cải cách hành chính trong năm đã có những kết quả đáng ghi nhận: thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành được cắt giảm mạnh, từ 115 xuống còn 33 thủ tục; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp từ 335 giờ/năm xuống còn 81 giờ/năm; sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, doanh nghiệp tăngcao,...


Năm 2015, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục được quan tâm kiện toàn, trong đó: Công tác quy hoạch được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chú trọng; công tác đánh giá, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch,… đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và ý thức chấp hành kỷ luật.


Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH Việt Nam trong năm vừa qua vẫn còn những hạn chế: Vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chưa chủ động, còn lúng túng trong triển khai công việc; Tinh thần phối hợp trong trong công tác của một số đơn vị, cá nhân vẫn còn chưa chặt chẽ; Một số cán bộ, công chức, viên chức mới chỉ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, chưa tập trung nắm bắt, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của Ngành để kịp thời thông tin, góp phần tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và nâng cao vai trò, vị thế của Ngành.


Tại Hội nghị, nhiều nội dung đã được đưa ra thảo luận như: công tác phối hợp, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động của công đoàn cơ quan, cải cách hành chính, công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề về cơ cấu tổ chức, ... để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phục vụ tốt nhất cho đối tượng và nhân dân trên cả nước.


Năm 2016, bên cạnh việc tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Ngành, của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, toàn cơ quan tập trung thực hiện các giải pháp một cách đồng  bộ, hiệu quả. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành, lãnh đạo đơn vị các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương để hướng dẫn hoặc đề xuất tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai hoàn thành các dự án, công trình, đáp ứng môi trường và điều kiện làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng cơ quan, công sở văn minh. Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, tăng cường học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc; tham gia hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT; phấn đấu mỗi cán bộ, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam vừa là chuyên gia, vừa là tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả trong phổ biến kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác, đoàn kết, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức trong năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế và của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, các đơn vị trong toàn cơ quan đã kịp thời nắm bắt, đề xuất với Lãnh đạo Ngành các giải pháp rất hiệu quả, giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tiêu chí Chính phủ giao về phát triển đối tượng, thu, chi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền làm tốt, vị thế ngành BHXH tiếp tục được nâng lên, được các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn.


Năm 2016, toàn Ngành đã xác định là năm tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:


 Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các Bộ, Ngành liên quan trong trong triển khai Luật BHXH, BHYT. Đặc biệt cần chủ động lắng nghe dư luận, kịp thời nắm bắt ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp để tham mưu cho Lãnh đạo Ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tham gia Luật BHXH, Luật BHYT.


Thứ hai, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành bằng được công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình đề ra, trong đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ, cố gắng, nỗ lực và sáng tạo hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và hình thức.


Thứ tư, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao.


Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2016 hết sức nặng nề, phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, toàn bộ công chức, viên chức trong cơ quan BHXH Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Thay mặt Lãnh đạo Ngành, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn thể gia đình đón Xuân Bính Thân vui tươi, mạnh khỏe.


HN CBCC 3 290116.jpg

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân.


Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể là Phòng Biên tập (thuộc Tạp chí BHXH) và ba cá nhân là: Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo nghiệp vụ cán bộ BHXH Nguyễn Đức Trọng và Phó Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT Vũ Xuân Bằng.


HN CBCC 2 290116.jpg

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017.


Hội nghị cũng bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm 07 đồng chí: Hoàng Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH; Phạm Quốc Thái – Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ; Nguyễn Thị Mai Loan – Phó Trưởng Đại diện VP tại TP. Hồ Chí Minh; Đan Thanh Tùng – Phó Trưởng Phòng KTTTCV, Ban Kiểm tra; Phạm Tuấn Cường – Phó Trưởng phòng KHTH, Ban Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Quang Hưng – Phó trưởng Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức cán bộ; Bùi Thị Liên – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng./.                                                                                                                                 Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn