BHXH huyện Bình Gia – Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 – 2020
3007 lượt

BHXH huyện Bình Gia – Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 – 2020


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Gia và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2015 – 2020. Việc ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai bên nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo đó BHXH huyện Bình Gia và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện sẽ phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; báo cáo, trao đổi thông tin; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm và sơ kết, tổng kết hoạt động./.


Phạm Hoa