Phát động Phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2017
1006 lượt

Phát động Phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2017


Ngay những ngày đầu năm, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát động Phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Kỷ cương – Đoàn kết – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành BHXH nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội.

Với 04 nội dung chính, Phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2017 yêu cầu các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành BHXH:
 
Một là, tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:
 
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2017 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn 2016-2020; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 4% so với số phải thu; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 25,1% so với lực lượng lao động; số tham gia BHTN chiếm tỷ lệ 20,6% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 83,5% so với dân số cả nước.
 
Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phòng, chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.
 
Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.
 
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh; phấn đấu hoàn thành việc tin học hoá các hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.
 
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng.
 
Phối hợp hiệu quả với các Bộ, Ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản dưới Luật để hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh An toàn lao động, Luật Dược; kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
 
Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn cả nước.
 
Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ và gương mẫu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 
Ba là, chủ động phát động, tổ chức kết hợp phong trào thi đua hàng năm với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Mọi phong trào thi đua đều hướng tới thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược Phát triển Ngành BHXH giai đoạn 2013-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động.
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.
 
Với mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên, các đơn vị trong Ngành và cụm thi đua căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.


Hoàng Trang