BHXH tỉnh Lạng Sơn: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN
5535 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN

 


BHXH tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 80/BHXH-QLT ngày 08/02/2017 về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 gửi đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Cụ thể:


Kể từ ngày 01/01/2017, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp, theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, cụ thể:


- Đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và thời giờ làm việc bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động, mức lương tối thiểu vùng để ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN được quy định như sau: mức 2.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; mức 2.580.000 đồng/tháng áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện còn lại trong tỉnh; người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Lạng Sơn nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong hợp đồng lao động.


- Đối với người lao động đã qua học nghề thì tiền lương ghi trên hợp đồng lao động thấp nhất cũng phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.


Sau khi rà soát, các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng. Chậm nhất đến ngày 20/3/2017, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nếu hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ phải tính lãi truy thu theo quy định. Đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm hoặc không điều chỉnh mức lương tối thiều vùng dẫn đến tình trạng người lao động có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bằng mức lương tối thiểu vùng mới cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.


Cơ quan BHXH chỉ xác nhận sổ và giải quyết chế độ khi đơn vị thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng đúng quy định. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.


Phạm Hoa