BHXH tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ký Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020
640 lượt


BHXH tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ký Chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2020


Ngày 21/4 BHXH tỉnh Lạng Sơn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017 – 2020.

 


Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết

 

Theo nội dung ký kết trong giai đoạn 2017-2020, BHXH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ cùng phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến BHXH, BHYT với trọng tâm “Toàn dân tham gia BHYT” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kiểm tra, giám sát và phản biện việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết đơn thư, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.


Giám đốc BHXH tỉnh và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cùng ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020


Trên cơ sở Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể và đưa vào chương trình công tác năm của đơn vị./.

Phạm Hoa