Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 7
597 lượt

Đảng bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 7

Ngày 27/7/2018 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết.

Tại buổi học tập, toàn thể đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú đã được phổ biến quan điểm, mục tiêu, những điểm mới và một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động và Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Sau khi học tập nghị quyết, mỗi đảng viên sẽ viết bài thu hoạch thể hiện trách nhiệm, nhận thức của cá nhân và đưa ra các đề xuất, biện pháp để thực hiện nghị quyết tại đơn vị./.

Phạm Hoa