BHXH tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN
340 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngày 28/8/2018 BHXH tỉnh Lạng Sơn phát động đợt thi đua chuyên đề về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN trong toàn Ngành. Phong trào thi đua tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của đại lý thu để khen thưởng, động viên kịp thời.

- Thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ tỉnh xuống huyện.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh và các ngành liên quan phát triển từ 10% trở lên đơn vị, doanh nghiệp mới đăng ký tham gia và tăng từ 5% đối tượng tham gia trở lên so với năm 2017.

- Thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành để tập trung thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị cố tình nợ đọng, từ đó đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu giảm nợ dưới 1,29% so với tổng số phải thu.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là hình thức đối thoại trực tiếp tại cơ sở để người lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Triển khai nghiêm túc quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tại nạn lao động  - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam.

 

Cuối năm, căn cứ vào kết quả thu, phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, các tập thể xuất sắc nhất sẽ được Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn khen thưởng./.

Phạm Hoa