Ban Giám đốc
447 lượt

1. Giám đốc Đỗ Văn Khoan


Điện thoại: 0205.3873338

Email: khoandv@langson.vss.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, điều hành toàn bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của BHXH Việt Nam; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của BHXH tỉnh trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và trước pháp luật.

- Lĩnh vực phụ trách:  Chỉ đạo và phụ trách công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch tài chính; thanh tra kiểm tra; xây dựng cơ bản.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tài chính; thanh tra kiểm tra; BHXH thành phố Lạng Sơn và BHXH huyện Chi Lăng.

2. Phó Giám đốc Đặng Minh Dũng


Điện thoại: 0205.3876029

Email: dungdm@langson.vss.gov.vn

Ảnh lãnh đạo.

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật khi để xảy ra khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo và phụ trách công tác thực hiện chính sách BHYT; công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; ISO; quân sự và an ninh quốc phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giám định BHYT; Công nghệ thông tin; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; BHXH huyện Văn Quan; BHXH huyện Bình Gia; BHXH huyện Bắc Sơn.

3. Phó Giám đốc Nông Thị Phương Thảo


Điện thoại: 0205.3719455;

Email: thaontp@langson.vss.gov.vn

Ảnh lãnh đạo.

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật khi để xảy ra khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo và phụ trách công tác cấp sổ BHXH , thẻ BHYT; công tác thực hiện chính sách BHXH; tuyên truyền; văn phòng; phòng cháy, chữa cháy; an ninh trật tự cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng; phòng Cấp sổ thẻ; Chế độ BHXH; BHXH huyện Cao Lộc; BHXH huyện Văn Lãng; BHXH huyện Tràng Định.

4. Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Thịnh


Điện thoại: 0205.3877749

Email: thinhnh@langson.vss.gov.vn

Ảnh lãnh đạo.

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật khi để xảy ra khuyết điểm trong chỉ đạo, quản lý đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo và phụ trách công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; khai thác và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý thu; khai thác và thu nợ; BHXH huyện Lộc bình; BHXH huyện Đình Lập; BHXH huyện Hữu Lũng.