BHXH tỉnh Lạng Sơn - Triển khai nhiệm vụ năm 2019
113 lượt

Tiếp tục thi đua phấn đấu nỗ lực ngay từ đầu quý đầu của năm 2019, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, khắc phục kịp thời các khó khăn, vưỡng mắc, lao động tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị”. Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHXH tỉnh Lạng Sơn ngày 17/01 vừa qua.Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh cùng giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.


Năm 2018, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CCVC, NLĐ trong đơn vị, BHXH tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nghiệm vụ chính trị được giao. Các mặt công tác trọng tâm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 100,5% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 4,9%; tham gia BHXH tự nguyện đạt 117,9% kế hoạch, tăng 67,5% so với năm 2017. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,3%, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.408.729 triệu đồng, đạt 101,1% kế hoạch. Tỷ lệ đơn vị nợ chiếm 1,29% dự toán, thấp hơn 0,33% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ được giao. Chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ BHXH cho người hưởng với tổng số tiền là 1.521.637 triệu đồng; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.030.000 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh với số chi phí khoảng 668 tỷ đồng.


Các mặt công tác khác như: cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính cũng được thực hiện hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo mọi quyền lợi cho người tham gia.


Bên cạnh việc đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương trong tỉnh, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: “Cán bộ BHXH tỉnh cần tiếp tục thi đua phấn đấu nỗ lực ngay từ đầu quý đầu của năm 2019, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc, lao động tích cực, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, đồng thời khẳng định các mặt công tác trọng tâm năm 2019 cần tập trung thực hiện:


Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy Lạng Sơn về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.


Hai là, tập trung phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng ngay từ tháng đầu quý của năm; phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2019.


Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng…góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chính sách pháp luật BHXH, BHYT.


Bốn là, thực hiện tốt công tác cấp sổ, thẻ; công tác giải quyết các chế độ BHXH đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng thời hạn; chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH qua hệ thống Bưu điện, ATM, tạo thuận lợi cho người lao động.


Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đổi mới công tác giám định, sử dụng hiệu quả phần mềm giám định BHYT điện tử; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân.


Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC qua hệ thống “một cửa điện tử tập trung”, bố trí viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng đến giao dịch.


Bảy là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.


Đc Đỗ Văn Khoan tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT./.


Hoàng Chuyên