Văn phòng Quốc hội: Ban hành Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH về Luật BHXH
39 lượt
Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật BHXH - Đây là văn bản được hợp nhất từ Luật BHXH số 58/2014/QH13; Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14.


Quy định chế độ, chính sách BHXH; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan BHXH; Quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH, Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH bao gồm nội dung của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016), được sửa đổi, bổ sung bởi Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016) và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019).


Tại Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH, sửa đổi, bổ sung một số chi tiết như căn cứ ban hành và hiệu lực thi hành của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; một số điều, khoản quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 – Chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016) như trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH (Điều 84), người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 86), người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 86), hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động (Điều 104); hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (Điều 105), giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 106), Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 107), hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ BHXH (Điều 117)...


Như vậy, kể từ ngày 01/01/2019, khi tìm hiểu nội dung của Luật BHXH, chỉ cần nghiên cứu Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH, thay vì phải đối chiếu 03 văn bản (Luật BHXH số 58/2014/QH13, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14) như trước đây.


Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn.