Hướng dẫn quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp
38 lượt

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 265/BHXH-CSXH ngày hướng dẫn Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.


Ảnh minh họa.


Theo đó, tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp theo quy định để chuyển cho Phòng Chế độ BHXH, gồm: Quyết định hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.


Phòng Chế độ BHXH nhận hồ sơ từ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính chuyển đến, đủ điều kiện giải quyết thì lập Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bản điện tử (theo Mẫu số C90-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT- BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính) trình lãnh đạo phê duyệt để chuyển đến Phòng Kế hoạch - Tài chính; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì lập văn bản kèm theo danh sách những trường hợp không đủ điều kiện trình lãnh đạo phê duyệt để trả lại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính để trả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thời hạn thực hiện tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.


Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ Danh sách C90-HD do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến, chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị sử dụng lao động; thời hạn thực hiện tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Danh sách. Đồng thời, thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định./.


Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn.