Đo lường sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính
27 lượt

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2019.


Việc làm này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.


Theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các cơ quan thông tin, truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ.


Cụ thể, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung, tiêu chí đánh giá, mẫu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019; Xây dựng tài liệu hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2019.


Cùng với đó, sẽ tiến hành điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức công bố Chỉ số hài lòng năm 2019.


Trên cơ sở Chỉ số hài lòng năm 2018, các Bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa dễ dàng, nhanh chóng cho người dân, tổ chức. Giám sát, kiểm tra, đánh giá, xử lý nghiêm, kịp thời việc thực hiện quy định thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức.


Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết tốt hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa. Định kỳ đánh giá kết quả sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trong báo cáo cải cách hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.


Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn.