Tăng cường tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Tăng cường tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
46 lượt

Để tiếp tục khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm người tiêu dùng trong nước sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt Nam và góp phần tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững, Ban Tuyên giáo Trưng ương vừa ký ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Hàng Việt Nam chiếm ưu thế tại các hệ thống siêu thị. (Ảnh minh họa, nguồn internet)


Sau 10 năm tổ chức, thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt, để tiếp tục khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm người tiêu dùng trong nước sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt Nam Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương; Kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả đạt được trong 10 thực hiện Cuộc vận động; nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; phát huy trí tuệ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.


Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.


Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.


Thông tin, tuyên truyền: Những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị; các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động.


Khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc vận động:


“Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”!

“Hàng hóa thương hiệu Việt tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững!”

“Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phồn vinh của đất nước!”

“Tự hào sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam!”

“Tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao!”

“Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước!”

“Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam!”

“Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt!”

“Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng!”./.


Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn.