Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn: Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
72 lượt

Thực hiện Hướng dẫn số 77- HD/BTGTU ngày 26/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, ngày 17/5/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi Sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng BHXH tỉnh Lạng Sơn.
Tại Buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Văn Khoan, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh đã triển khai những nội dung, giá trị cốt lõi của “Di chúc”, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản “Di chúc”, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân từ đó nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong cơ quan đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với công lao to lớn của Người đối với đất nước và nhân dân./.

VP.