Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Giải quyết chế độ dôi dư cho người lao động
64 lượt
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/05/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; trong đó, có nội dung quan trọng quy định về giải quyết chế độ đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện dôi dư.

(Ảnh minh họa)


Mục tiêu của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đặt ra là “từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định khi bảo đảm các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và được đa số nhân dân đồng thuận”.


Thận trọng khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có yếu tố đặc thù


Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 32/NQ-CP, Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đề ra lộ trình cụ thể trong từng năm từ nay đến năm 2021; trong đó, nhấn mạnh việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; các Bộ, ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các tỉnh, thành phố bám sát quy định của Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ quốc hội để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng có 01 trong các yếu tố đặc thù như vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác, được hình thành, ổn định từ năm 1945 đến nay, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, chưa nhận được sự đồng thuận của đa số cử tri trên địa bàn thì UBND cấp tỉnh cần thận trọng, cân nhắc kỹ, có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương án gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi xây dựng đề án); xây dựng, thông qua phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2019 – 2021; xây dựng và trình đề án, phương án sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp; áp dụng các chính sách đặc thù tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đang hưởng các chính sách đặc thù khác nhau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, cung cấp các dịch vụ công tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện dôi dư


- Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình HĐND cấp tỉnh xem xét trước ngày 31/12/2019.

- Xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư trong vòng 60 ngày từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thì hành.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp kịp thời phối hợp với địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc ở các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lộ trình thời gian theo quy định.

- Các Bộ, ngành Trung ương theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.


Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn.