Huyện Văn Quan: Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
87 lượt
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác báo cáo, tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Ngành, nhất là việc chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngay khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành các kế hoạch nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh, BHXH huyện Văn Quan cũng đã tham mưu với Huyện ủy huyện Văn Quan ban hành Kế hoạch số 148- KH/HU ngày 06/12/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và tham mưu với UBND huyện Văn Quan, ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 21/5/2019 về việc Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).Theo đó, UBND huyện Giao nhiệm vụ cho UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia trên địa bàn mình quản lý; Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; Phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN….

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên trao đổi thông tin, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến BHXH, BHTN.

Yêu cầu các trường học, doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có thuê mướn sử dụng lao động trên địa bàn không trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động;

Giao nhiệm vụ cho BHXH huyện tham mưu cho UBND huyện trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH; tham mưu, đề xuất xử lý những vi phạm về trốn đóng, nợ đọng BHXH nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất và phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Tăng cường tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.


Hoàng Huyền

BHXH huyện Văn Quan