Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
45 lượt
Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Kế hoạch số 1740/KHBHXH ngày 22/5/2019 của BHXH Việt Nam về truyền thông kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”: