Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 4 năm 2019 của BHXH Thành Phố Lạng Sơn (Mẫu C12-TS)
191 lượt
- Đơn vị lập chứng từ nộp tiền, ghi cả mã đơn vị, theo mã ghi trên mẫu C12-TS.

- Nợ tiền đóng BHYT quá 30 ngày sẽ bị khóa quyền sử dụng thẻ BHYT khi đi KCB .

- Đơn vị và người lao động tự chịu chi phí KCB, trong thời gian thẻ BHYT, bị khóa).


1. Vi Thị Hồng Hạnh