1. 111/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định...
  2. 02/2014/TT-BLĐTBXH: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
  3. Quy chế phối hợp số 4048/QC-BHXH-HLHPNVN ngày 19/10/2015 Phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020.
  4. Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 của liên Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao đ...
  5. Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
  6. Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hi...
  7. Văn bản số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
  8. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã h...
  9. Thông tư số 46/2016/TT-BCA ngày 25/10/2016 của Bộ Công an Quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhâ...