1. Công văn số:02/BHXH ngày 02/1/2013 V/v Chuẩn bị Hội nghị CCVC và chương trình công tác năm 2013
  2. Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2013
  3. Công văn số 799/BHXH-TCHC ngày 29/9/2015 của BHXH tỉnh Lạng Sơn với nội dung Phát động đợt thi đua nước rút Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
  4. Quy chế phối hợp số 800/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 30/9/2015 Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn và Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn trong việc thực
  5. Công văn số 876/BHXH-PT ngày 26/10/2015 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
  6. Công văn số 1076/UBND-VX ngày 21/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN.
  7. Công văn số 906/BHXH-GĐBHYT ngày 04/11/2015 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo danh sách cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2016.
  8. Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 10/11/2015 của Ban chỉ đạo về triển khai rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.
  9. Công văn số 957/BHXH-PT ngày 27/11/2015 của BHXH Lạng Sơn về việc cấp thẻ BHYT năm 2016.
  10. Quy chế hoạt động số 956/QC-BCĐ ngày 26/11/2015 của Ban chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.