1. V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2012
  2. 52/2013/QĐ-TTg: Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
  3. Công văn số 4018/LĐTBXH-ATLĐ ngày 05/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy h...
  4. Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập ban chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn t...
  5. Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-SYT-BHXH ngày 04/01/2016 của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.
  6. Công văn 480/BHXH-GĐBHYT ngày 28/7/2016 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn quy trình gửi dữ liệu điện tử và tăng cường quản lý bệnh nhân khám bệ...
  7. Công văn 498/BHXH-TCCB ngày 03/8/2016 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc phát động thi đua nâng cao chất lượng quyết toán quý, năm
  8. Công văn 499/BHXH-TCCB ngày 03/8/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn bình xét khen thưởng phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết...
  9. Công văn số 518/BHXH-QLT ngày 10/8/2016 về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017
  10. Công văn số 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP